Platby

Úhrada poplatkov v materskej škole

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 zo dňa 24.02.2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. apríla 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 zo dňa 23. apríla 2013.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje toto všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, v zmysle ktorého:

 • Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 25 €/mesiac/dieťa, ktorý sa znižuje za 2. dieťa o 3 € menej zo základnej výšky príspevku. Na 3. dieťa o 5 € menej zo základnej výšky príspevku a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku.“
 • Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.Rodič je povinný príspevok uhradiť v uvedenom termíne a  predložiť triednej učiteľke doklad o úhrade.
 • Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:
  • má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
  • je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  • má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin.
 • Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku príspevku podľa odseku 1.
 • Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.

IBAN: SK32 0900 0000 0051 1752 2323

variabilný symbol: 9110xxxx

špecifický symbol: 09/2016, 10/2016…  

 

Úhrada stravného

V zmysle  Všeobecne záväzného nariadenie č. 3/2015 zo dňa 24.02.2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. apríla 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 zo dňa 23. apríla 2013

 1. Rodič dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem
 2. Rodič dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,30 €/deň na 1 dieťa
 3. Rodič dieťaťa alebo žiaka, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu neuhrádza výšku príspevku na režijné náklady
 4. Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je spolu 1,19 € rozdelený nasledovne:

  • desiata 0,28 €
  • obed 0,68 €
  • olovrant 0,23 €