Granty

Na tejto stránke nájdete projekty, vďaka ktorým sme získali dotáciu alebo grant pre našu MŠ.
Ak poznáte ďalšie zaujímavé projekty, nadácie, príp. iné organizácie, vďaka ktorým by sme vedeli získať materiálové vybavenie alebo peniaze napr. na rekonštrukciu MŠ a skvalitniť tak deťom pobyt v škôlke, prosím, zašlite nám informáciu e-mailom alebo osobne p. riaditeľke MŠ.
Ďakujeme!

UROK  2012

Nadácia Volkswagen Slovensko – zamestnanecký projekt – Interaktívnou cestou k spoznaniu svojho mesta

 

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                                            Zamestnanec: Róbert Sabó

Termín realizácie:  január-jún 2012                                               Získaný grant vo výške 1000,-€

Cieľom projektu bolo zabezpečiť interaktívnu tabuľu pre triedu mravčekov, aby mohli novým spôsobom prijímať informácie o meste, ktorom žijú. Dnešné deti poznajú viac dovolenkové destinácie ako rodné mesto. Vďaka polohe materskej školy blízko centra hlavného mesta, máme možnosť túto realitu zmeniť. Integrovať a zjednocovať, to je základnou myšlienkou našej snahy, aby si učiteľka pomocou interaktívnych nástrojov pripravila vzdelávaciu aktivitu, motivačnú úlohu, príklady či edukačnú aktivitu podľa vlastných predstáv a požiadaviek detí.

 

UROK 2013

Nadácia Volkswagen Slovensko – zamestnanecký projekt – Kolobežka rýchlo bežká …

 

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                                                     Zamestnanec: Peter Gajdošík

Termín realizácie:  november 2013 -jún 2014                                       Získaný grant vo výške 1000,-€

Pre účinnú dopravnú výchovu v podmienkach materskej školy je treba zabezpečiť systém špeciálnych podmienok určených pre deti predškolského veku, t.j. návštevu dopravného ihriska, dostatok kolobežiek a odrážadiel pre deti, poznávanie dopravných značiek a dopravného značenia na cestách. Nezanedbateľným prínosom projektu má byť aj to, že si deti uvedomia, že musia byť na ceste viditeľné. K nešťastiu  prichádza často preto, lebo vodič  dieťa na ceste jednoducho nezbadá. Hroziace riziko môžeme znížiť tým, že budeme deti učiť používať na oblečení reflexné prvky tak, aby  vodič už z diaľky zbadal dieťa a zvýšil svoju pozornosť. Vzhľadom k tomu, že naša materská škola nedisponuje dostatkom pomôcok na realizáciu dopravnej výchovy a v našom blízkom okolí sa nenachádza ani dopravné ihrisko, využijem získané finančné prostriedky na nákup nových hrových prvkov z oblasti dopravnej výchovy, na zaplatenie autobusu, ktorý by nás vozil na dopravné ihrisko, na nákup reflexných viest pre deti a na nákup deťmi obľúbených kolobežiek.

 

UROK 2013

Nadácia Volkswagen Slovensko – grantový program “Bezpečne na cestách” –  S kolobežkou do škôlky

 

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                                                      

Termín realizácie:  máj 2015-november 2015                               Získaný grant vo výške 3000,-€

Cieľom projektu bolo vybudovať dopravné ihrisko na školskom dvore pri našej materskej škole, kde by si deti teoretické poznatky z dopravnej výchovy vedeli vyskúšať v praktickej rovine a získali by tak zručnosti pre bezpečné zvládnutie jazdy na detských dopravných prostriedkoch. V dostupnej blízkosti materskej školy takáto plocha chýba. V budúcnosti by mohla slúžiť v rámci spolupráce so susednou základnou školou aj starším deťom pri realizácii dopravnej výchovy v škole.

Projekt sa nám podarilo zrealizovať aj s finančnou pomocou Mestskej časti Bratislava Petržalka.

 

orange_nadacia_logo

ROK 2015

Nadácia Orange Slovensko – zamestnanecký projekt – V zdravom tele, zdravý duch

Autor projektu: Michal Pokorný, Andrej Kmeť (zamestnanci – rodičia), Iveta Bosnyáková (učiteľka MŠ)                                                     

Termín realizácie:  apríl-jún 2015                                                        Získaný grant vo výške 1400,-€

MŠ Bohrova v Bratislave sa zvýšenou formou venuje pohybovým aktivitám svojich detí. V areáli MŠ sa nachádzajú rôzne staršie hracie prvky, ale viaceré z nich je už potrebné vymeniť alebo obnoviť. Zamestnanci spoločnosti Orange v spolupráci s Rodičovským združením pri materskej škole Bohrova 1 by chceli zakúpiť a osadiť nový lanový herný prvok, kresliace exteriérové tabule a obnoviť náter na existujúcich herných prvkoch. Finančné prostriedky budú použité na nákup lanových prvkov.

 

UROK 2016

Nadácia Volkswagen Slovensko – grantový program “Nemčina do materských škôl” – WIR LERNEN DEUTSCH

 

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                                                      

Termín realizácie:  júl 2016-jún 2017                                                   Získaný grant vo výške 2200,-€

Náš projekt ponúka hravou formou vzbudiť záujem u detí o nemecký jazyk prostredníctvom hier, piesní, riekaniek, pracovných listov a aktivít na interaktívnej tabuli. V čase keď sa ovládanie anglického jazyka považuje  za samozrejmosť ponúkame možnosť oboznámiť sa s nemeckým jazykom, ktorý sa pred mnohými rokmi na našej materskej škole už vyučoval. Deti našej materskej školy pochádzajú väčšinou z mestskej časti, ktorá priamo susedí s Rakúskom, často túto krajinu s rodičmi navštevujú a preto bude v budúcnosti ich výhodou ak sa budú vedieť dohovoriť. Ak ich  oboznámenie s jazykom zaujme natoľko, že v ňom budú aj v neskoršom veku pokračovať, budeme považovať za úspech  

                               

   ROK 2017

     Nadácia Slovenskej sporiteľne – zamestnanecký grantový program “Euro k euru 2017” –  Ekoborkáčik

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                                                Zamestnanec: Katarína Mészárosová                                                     

Termín realizácie:  jún 2017-september  2017                                      Získaný grant vo výške 1000,-€

Cieľom nášho projektu je vytvoriť u detí také vzorce správania, ktoré budú viesť k ochrane životného prostredia. Vytváraním vhodných podmienok, realizovaním zážitkového učenia a rôznymi hrovými aktivitami vychovávať deti k vnútornému sa stotožneniu sa s prírodou. Všetky plánované aktivity sú založené na aktívnej účasti detí, nie len na pasívnom prijímaní informácií. Našou snahou je vzbudiť záujem u detí i rodičov o prostredie v ktorom žijú, chrániť ho a skrášľovať. Na školskom dvore vybudujeme vysoké záhony, kde budú deti samé pestovať bylinky či drobné úžitkové rastliny. Zakúpime nádoby na separovaný odpad, na školský dvor povešiame vtáčie búdky a hmyzie hotely. 

 

Nadácia Volkswagen Slovensko – zamestnanecký projekt – Na našom dvore bezpečne

 

Autor projektu: Mgr. Jana Oswaldová                                                      Zamestnanec: Peter Gajdošík

Termín realizácie:  jún 2017-september  2017                                        Získaný grant vo výške 1000,-€

Cieľom projektu je zabezpečiť bezpečné dopadové plochy pod hracie prvky na našom školskom dvore. Počas uplynulých rokov sa nám podarilo zakúpiť na školský dvor množstvo hracích prvkov, ktoré deti počas pobytov vonku využívajú. Nie všetky však spĺňajú dnešné nároky na bezpečnosť detí. Preto získané finančné prostriedky využijeme na dobudovanie dopadovej plochy pod drevený domček so šmykľavkou a na zakúpenie sietí na pieskovisko, ktoré ho ochránia pred neželanými nečistotami a prispejú tak k hygienickejšiemu prostrediu pre deti.

 

 Nadácia Slovenskej sporiteľne – Modrý motýľ

 

 

Autor projektu: Mgr. Katarína Mészárosová                                                       

Termín realizácie:  november 2017-december  2017                          Získaný grant vo výške 3000,-€

Projekt bol zameraný na vytvorenie nového edukačného priestoru v materskej škole. Vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne sa nám podarilo zrekonštruovať spoločný priestor, ktorý slúži na stretávanie sa detí v ranných a poobedných hodinách, na divadelné predstavenia, besiedky či realizáciu stretnutí s rodičmi i starými rodičmi našich detí. Spoločný priestor a jedáleň sme s pomocou rodičov vymaľovali a zakúpili sme nový nábytok (vstavanú skriňu, police, kryty na radiátory a posuvné dvere medzi jedálňou a spoločným priestorom) a koberec. Po skoro tridsiatich rokoch si rekonštrukciu tento priestor zaslúžil.