“Dnes mám rande s naším mestom”

Date: jún 8, 2018 Author: borkacik Categories: Galéria, Novinky

Prešiel rok a my sme u nás znovu privítali milých a šikovných ľudí, ktorí nám pomohli čo to na našom školskom dvore zrekonštruovať a niečo nové aj vytvoriť. Nadácia Pontis každoročne realizuje akciu pod názvom “Dnes mám rande s naším mestom”, kde si tisíce dobrovoľníkov z firiem po celom Slovensku obliekajú rovnaké tričká a počas…

Viac >>

Týždeň športu s gepardom

Date: máj 14, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Naša materská škola sa sa zapojila do projektu “Týždeň športu s Gepardom” pod záštitou starostu mestskej časti Petržalka, ktorý je zameraný na vytváranie a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k športovaniu u detí predškolského veku. Projekt sa skladá zo šiestich športových disciplín, ktoré sa budú realizovať v priebehu jedného týždňa od 14.5. do 18.5.2018. Projekt je financovaný…

Viac >>

Recyklovanie nie je hlúposť

Date: marec 14, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

  “Aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.”   Zapojili sme sa do projektu “Recyklohry”. Je to školský recyklačný program, ktorý má za cieľ správne nakladanie s elektroodpadom, triedenie a následné recyklovanie vyradených drobných elektrozariadení z domácnosti a použitých batérií. Deti okrem toho, že sa naučia triediť elektroodpad, tak sa zapájajú do…

Viac >>

Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2018/2019

Date: marec 2, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov prijímať deti v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2018/2019 v termíne od 16.apríla do 27.apríla 2018 Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti…

Viac >>

Deň otvorených dverí

Date: marec 2, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky, Uncategorized

Pred prijímaním žiadostí na predprimárne vzdelávanie organizujeme Deň otvorených dverí pre záujemcov o prihlásenie dieťaťa do našej MŠ.  dňa: 4. apríla 2018 čas: 8:00 – 11:30 a 15.00-17.00 hod. Môžete sa oboznámiť s interiérom i exteriérom našej materskej školy, v ktorých prebiehajú vzdelávacie aktivity. Nahliadnite do spoločných priestorov MŠ, zoznámte sa s aktivitami, ktoré na našej…

Viac >>

Orientačné testy školskej zrelosti predškolákov

Date: január 21, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Depistážne psychologické vyšetrenie sa realizuje u detí v príedškolskom roku materskej školy s cieľom zmapovať ich aktuálnu úroveň kognitívnych schopností a zručností a tým včas identifikovať deti, ktoré vykazujú znaky  nerovnomernosti psychického a osobnostného vývinu z hľadiska ich očakávaného zaškolenia. Včasná identifikácia týchto detí napomôže k optimalizácii  ich prípravy k zaškoleniu a tým zníži u nich predpoklad odkladu povinnej školskej dochádzky, event. napomôže predísť možným…

Viac >>

Modrý motýľ – ďakujeme !!!!!

Date: december 20, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Veľká a úprimná vďaka od nás patrí pani Meszárosovej a jej projektu v rámci zamestnaneckého grantového programu “Modrý motýľ” Slovenskej sporiteľne. Jej zásluhou sme získali 3000,- € na vybudovanie nového edukačného priestoru v našej materskej škole. Samozrejme by to nešlo bez všetkých oteckov a mamičiek, ktorí obetovali druhý adventný víkend a miesto užívania si spoločného…

Viac >>

Prevádzka MŠ počas vianočných prázdnin

Date: december 11, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

V  zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. a po prerokovaní s riaditeľkami materských škôl prerušuje starosta Mestskej časti-Petržalka Vladimír Bajan prevádzku v Materskej škole Bohrova 1 od 27.12.2017 do 5.1.2018 a stanovuje v čase vianočných prázdnin prevádzku na MŠ Lachova v termíne od 27.12. do…

Viac >>

Na našom dvore bezpečne

Date: november 2, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Nadácia Volkswagen Slovensko podporila náš projekt “Na našom dvore bezpečne” sumou 1000,- €.  Počas uplynulých rokov sa nám podarilo zakúpiť na školský dvor množstvo hracích prvkov, ktoré deti počas pobytov vonku využívajú. Nie všetky však spĺňajú nároky na bezpečnosť detí. Preto sme  získané finančné prostriedky využili na dobudovanie dopadovej plochy pod drevený domček so šmykľavkou…

Viac >>

Fotografovanie detí

Date: október 19, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Dňa: 24. 10. 2017 o 8:30 hod. Fotografuje sa každé dieťa nezáväzne. Vážení rodičia, to znamená, že ak sa Vám naša ponuka zapáči, môžete si ju zakúpiť po jej dodaní. Ak nie, fotky svojho dieťaťa jednoducho vrátite. (Fotí sa celá postava a portrét vo vlastnom oblečení.) Na znak súhlasu s fotografovaním dieťaťa podpíšte prosím informovaný súhlas v triede….

Viac >>